Mindfulness

MINDFULNESS

 

Idag använder vi begreppet mindfulness som ett samlingsbegrepp för olika meditationspraktiker och attityder i hur vi uppfattar världen.  Det pekar mot att uppleva världen precis som den är och att vara mer närvarande här och nu, i kroppen och i de direkta upplevelserna av vårt liv. Ursprungligen är mindfulness en översättning av begreppet sama sati från de buddhistiska sutrorna. Sama sati kan översättas som balanserad ihågkomst. 

Det är svårt att fånga vad mindfulness är med några få ord, men jag brukar ge en definition av begreppet för att ge et thum om vad vi kan mena:

"Mindfulness är att rikta sin uppmärksamhet med avsikt på ett speciellt sätt på något som är här och nu, utan att värdera - men med kärleksfullhet och medkänsla, för att kunna göra ett etiskt val som skapar mindre lidande för dig själv och alla andra kännande varelser."

Mindful Självmedkänsla 8-v kurs

 

Den här 8-veckors kursen riktar sig till alla som vill utveckla sin förmåga att möta sig själv, sina omständigheter och andra med kärleksfullhet, vänlighet och medkänsla. Den lämpar sig väl för dig som i din profession arbetar med människor, exempelvis inom vård, utbildning och behandling.

 

MSC är utvecklat av Kristin Neff och Christopher Germer och kombinerar mindfulness-färdigheter och självmedkänsla genom att träna och tillhandahålla verktyg och attityder för emotionell hållbarhet. Mindfulness är första steget i emotionellt helande och förmågan att vända oss till och erkänna våra svåra tankar och känslor såsom otillräcklighet, sorg, ilska och förvirring med en anda av öppenhet och nyfikenhet. Självmedkänsla involverar att möta svåra tankar och känslor med kärleksfull vänlighet, värme och förståelse. Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans och välbefinnande i våra liv. Vem som helst kan lära sig att rikta en intention av vänlighet och medkänsla gentemot sig själv och därigenom bli bättre på att hantera lidande och uppleva lycka.

 

Kursen vänder sig till alla, även om du som har meditation med dig som bakgrund tenderar att lättare kunna tillgodogöra dig processen i programmet. För dig som har gått en mindfulnesskurs eller har en regelbunden meditativ praktik, som yoga eller sittande meditation, kan detta vara ett sätt att fördjupa ditt utövande. Kursen är även lämplig för dig som i din profession möter människor, exempelvis inom vård, utbildning eller behandling.

 

Vi är ofta kritiska och hårda emot oss själva kring det vi upplever och känner i stunden. Vår inre kritiken kan vara ganska hård. Denna kurs kommer att fokuserar på övningar som handlar om att möta sig själv med mer medkänsla.Detta utövande har i en nyligen publicerad vetenskaplig studie visat på ökad medkänsla med sig själv och andra och ökad tillfredsställelse med den egna livssituationen. Den visade också minskad depression, ångest och stress. Resultaten av övningarna relaterade till hur mycket man utövade medkänsla.

 

Syfte med kursen är att i medveten närvaro öppna möjligheten till att möta dig själv med medkänsla, värme och kärlek.

 

Mer info på www.ashtanga.se

Etiken i praktiken - on and off the mat 4-v

 

Under denna kurs så utforskar vi startpunkt och slutmål för vår praktik – hur vi lever våra liv och hur vi möter oss själva och andra; individuellt, relationellt, i samhället och i vår praktik.

 

Kursen utgår från etiska perspektiv från yoga -yama och niyama, samt de buddhistiska bodhisattva föreskrifterna och vi undersöker vad de betyder för oss och hur vi kan förhålla oss till dem både genom formell praktik och som informella övningar i vår vardag.

 

Ofta hör/läser vi att praktiken börjar med att leva ett upprätt liv, men hur hittar vi vår väg till detta genom vår praktik? Det finns alltid en risk att även yoga och meditation blir ett nytt sätt att endast förstärka destruktiva mönster om vi inte tydligt medvetandegör intentionen i vår praktik och låter den genomsyra vad vi gör.

 

Kursen bygger på att vi utforskar dessa teman både i meditation och i vår vardag, samt i delande med varandra.

 

Datum: 25 nov- 16 dec 2018

Tid: Söndagar kl 17.45-19.15

Plats: Ashtanga Yoga Shala, Risåsgatan 14, Göteborg, hlp Prinsgatan

Pris: 850 kr

 

Mindfulness Based Stress Reduction 8-v kurs - börjar v. 17 efter påsk

 

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) är ett 8-veckorsprogram som syftar till ökat välbefinnande och förbättrad livskvalitet genom att lära sig hantera stress på ett nytt sätt. Studier har visat på positiva effekter på sömn, immunförsvar, smärta, återkommande nedstämdhet och oro.

 

Känner du att du är en av dem som inte får tiden att räcka till, som lätt blir stressad av oro inför framtiden eller fastnar i ältande över saker som gått fel i dåtid? Har du så mycket att göra att du till slut inte får någonting gjort? Tycker du att dygnet borde ha fler timmar och sömnen borde vara bättre? Har du svårt att vara riktigt närvarande och njuta i din vardag?

 

Vår nutid ger oss en rad utmaningar med ständiga förändringar, ett aldrig sinande flöde av information och stimuli och en konstant splittring av fokus. Detta utgör vår vardag men vår hjärna och hela vårt biologiska system har svårt att hantera vår nutid och svarar med en rad stressymptom. En väg till ökat välbefinnande är att öva sin förmåga att vara medvetet närvarande i nuet.

 

MBSR är ett 8-veckorsprogram som syftar till ökat välbefinnande och förbättrad livskvalitet genom att lära sig att medvetet och systematiskt möta de tankar, känslor och reaktioner i kroppen som orsakar stress, oro, sömnproblem och fysisk eller psykisk smärta och förhålla sig friare till dem. MBSR är utvecklat av Jon Kabat-Zinn vid Center for Mindfulness vid University of Massachusetts och har använts sedan slutet av 1970-talet. Forskning har påvisat att mindfulness förebygger och minskar stressrelaterad ohälsa och depression. Studier har visat på positiva effekter på sömn, immunförsvar, smärta, återkommande nedstämdhet och oro. Deltagare i mindfulnesskurser uppger ofta att man upplever ökat välbefinnande och förbättrad förmåga att hantera stress och svårigheter.

 

Några av de effekter som man kan uppleva genom de övningar som ingår i kursen är:

ökad närvaro och förmåga att fokusera

ökad förmåga till återhämtning och stresshantering

ökad förmåga att hantera smärta och svårigheter

ökad förmåga att ta ansvar för sitt eget liv och hälsa

ökad inre stabilitet och livsglädje

 

Kursen följer MBSR-manualen med 8 tillfällen, 2,5 tim per vecka, hemövningar mellan kurstillfällena och en tyst retreatdag. Vi kommer att göra formella meditationsövningar, informella mindfulnessövningar, mindful yoga som alla kan delta i, dela erfarenheter och gå igenom en del teoretiska områden kring bl.a. stress.

 

Datum: start söndag v. 17

Gå till www.ashtanga.se för att läsa mer

Introduktion till kärleksfullhet och medkänsla som meditationspraktik

4-v

 

Under denna 4-veckorskurs närmar vi oss vad som inom buddhism och yoga kallas Brahma Viharas, de himmelska sinnestillstånden - kärleksfullhet, medkänsla, glädje och sinnesbalans, som meditationspraktik.

 

Inom buddhismen så finns det många olika metoder att träna sinnet att bli mer kärleksfullt och medkännande. Nyare forskning inom medkänsla pekar också på att denna praktik har stor betydelse för vårt väldbefinnande och hur vi möter svårigheter i livet.

 

Vi kommer under kursen att prova flera olika formella och informella övingar som vi sedan kan använda antingen som en formell meditationspraktik eller inom vår befintliga praktik av yoga eller meditation.

 

Datum: 30 september - 21 oktober

Tid: Söndagar kl 17.45-19.15

Plats: Risåsgatan 14, Göteborg

Pris: 850 kr

Anmälan:info@pakehall.com

info@pakehall.com | 0735-270292

Copyright © All Rights Reserved